Nemzeti Hírháló     Hiszünk Magyarország feltámadásában!
A Magyar Föld nem eladó!
Kigyúlt a mennybolt, zeng a Hadak útja,
Csaba királyfi gyűjti táborát...
   
Tüntetés Bécsben
Együtt a Hazánkért, az Igazságért és a Demokráciáért!

Dátum: 16.06.2007
Időpont: 11.00 órától
Helyszín: Stephansplatz

Tisztelt Barátaink, magyar Honfitársaink!

Összefogásra szólítunk fel Benneteket megtépázott HAZÁNKÉRT! MAGYARORSZÁG erkölcsi, politikai és gazdasági VÁLSÁGBAN VAN, amit a mindmáig hatalmat gyakorló kormány idézett elő és tevékenyen súlyosbít. TILTAKOZUNK a magyarság jövőjének megrablása ellen! Összefogással meg lehet és meg kell állítanunk ezt a Hazánkat pusztulásba vezető erkölcstelen és nemzetvesztő politikát! TARTSATOK VELÜNK!!!

DEMONSTRÁCIÓNKAT BÉCSBEN, JÚNIUS 16-án, 11 órától a STEPHANSPLATZ-on tartjuk.

"BŰNÖSÖK KÖZT CINKOS, AKI NÉMA" ISTEN ÁLDJA MAGYARORSZÁGOT! A tüntetés pártfüggetlen, kérünk mindenkit a különböző pártokhoz kapcsolódó jelvények, zászlók és transzparensek mellőzésére.

Meghívott felszólalóink:
    Dr.Horkovics-Kováts János
    Dr.Szöőr Anna
    Dr.Varga Tibor
    Dr.Csath Magdolna
    Kiss Dénes
    Erb József
    Prof.Papp Lajos
    Orbán Éva
    Balog Barna
    Wittner Mária
    Dr.Bakos Batu
    Jelenszky István
    Dr.Drábik János
    Bánfi Ferenc
    Vaszlavik László

További információ az alábbi e-mail címeken kapható: Hunnia Baráti Kör, Stuttgart hunnia.baratikor@googlemail.com

*** ********************************************

Wass Albert:
Egységes magyarság

Ahhoz, hogy valamit szólhassunk magunkról s arról, ami bennünket összeköt, meg kell vizsgáljuk előbb becsületesen magyarságunk fogalmát, az egység jelentését és tisztáznunk kell az akadályokat, melyek előttünk állanak.

Mindenki önmagán keresztül méri le a fogalmakat. Számomra magyarságom ezt jelenti: mint ember tartozom vérség és lelki alkat szerint egy családhoz s ezt a családot szeretem erényeivel és bűneivel együtt, s javáért munkálkodni életem értelme ezen a földön. Tehát ember vagyok s ezáltal magyar. Mennél jobban sikerül embernek lennem, annál igazabb, tisztább és termékenyebb lesz a magyarságom is. Ha csak magyar volnék s nem ember, olyan lenne ez, mintha gyalogosan vágnék neki a tengernek, hogy élelmet vigyek testvéreimnek a tulsó partra. Ostoba volnék, elfogult, egyoldalú és kártékony. Emberségem az, mely a magyarsághoz, mint családomhoz való viszonyomat szabályozza. De szabályozza egyúttal magyarságom viszonyát a többi népek irányában is, ha nem is mentesen az önzéstől, de mindig törekedve az igazságra. Magyarságom a gyökér, mely hozzáköt földhöz s nemzethez. Emberségem a korona, mely a fa törzsét egyenesen nőni tanítja, s mindig fölfele. Hogy amellett a magyarságom helyhez kötött, abban nincsen semmi meglepő. Ha sehova-sem-való magyarnak tudnám magamat, akkor már gyökértelen lenne bennem a magyarság. Regionális a magyarságom, mint ahogy emberségem is az, midőn azt mondom, hogy magyar vagyok. Magyarország a hazám, de Erdély otthonom, s ezt nem is akarom soha elfeledni.

Mi az egység? Ha mindannyian egyet akarunk. Ha mindannyian másképpen is akarjuk azt az egyet, már akkor is egység az. A különböző felfogás vitát virágzik, s a vita felismerések és tisztázások gyümölcsét érleli. Csak jóindulat kell hozzá és megértés egymás irányában. Tudni és megérteni azt, hogy az is jót akar, aki másképpen akarja a jót, mint én. Ehhez még csak az szükséges, hogy mindenki igazán jót akarjon.

Itt érkeztem el az akadályokhoz, amiket elhallgatni nem szabad. Minden egységnek veszedelme a tagozódás. De csak az olyan tagozódás, mely nem közös gyökérből indul és nem közös irányba nő. Tudom, elnyomás alól szabadult népünket kétféle betegség veszedelme fenyegeti, mint behozatali cikk az anyaország felől: a politikai pártosodás, s az osztályellentétek. Minálunk Erdélyben voltak eddig gazdák, iparosok, kereskedők, papok, tanítók, tanárok, munkások és tisztviselők. Ezek együtt mind magyarok voltak. Ennyi volt közöttünk a párt és az osztály. Legalább is én így látom ezt. Különböző foglalkozásokat űző magyarok voltunk, s bár apró érdekeink vékony ágacskái néha keresztezték is egymást, a vezérágak közös irányba nőttek, s ez az irány magyarságunk iránya volt. Igaz, hogy mind szegények voltunk, s a szegénység közelebb hozza egymáshoz az embereket. De talán szeret bennünket egy kicsit az Isten, s ezentúl sem fulladunk bele a tejfölbe. A bacillusok pedig csak a kövéreket szeretik.

Ezeknek az egységet megrontó betegségeknek a leküzdésében jut az írókra elsőrendű feladat. Ha külön utakon indulnak emberek közös kincset keresni, kiáltókat kell vigyenek magukkal, kik a sűrűségen át egymásnak megkiáltják az eredményt, a felfedezett titkot, s ha kell, a veszedelmet. De aki egyszer kiáltónak szegődött, jól nézze meg, hogy mit tart a kezében, s a sárga agyagot aranynak ne kiáltsa.

És most, hogy idáig eljutottam, már felelhetek őszintén és becsületesen: egységes a magyarság akkor, ha minden magyar emberebbé lenni igyekszik, hogy ezáltal magyarabbá váljon. Otthonán keresztül szolgálja hazáját, s minden akadályon keresztül igaz jószándékkal törekszik a közös cél felé.

És a cél ugyebár egyszerű: hogy békességben, s igazságban éljünk mindnyájan egy födél alatt. S kiket egyformán ver a zivatar, egyformán süssön azokra a nap is.


*** ********************************************
*** ********************************************

Kettős állampolgárságot a vajdasági magyaroknak!
2007. május 4. 15:10

Kiemelt témakör volt Brüsszelben Magyarország schengeni övezethez történő csatlakozása, amely egyrészt örvendetes, másrészt viszont problémákat is felvet - mondta el Németh Zsolt pénteken tartott sajtótájékoztatóján.

A politikus rámutatott: év végi csatlakozásunkkal a szomszédos országokban élő magyarok egy része számára rendkívül megnehezül a kapcsolattartás az anyaországiakkal, hiszen december 31. után - a csatlakozás következtében - számukra 35 eurós vízum ellenében lehet belépni az övezet országaiba. A Fidesz elnöksége ezért felkérte a párt európai parlamenti (EP) képviselőit, hogy kezdjenek tárgyalásokat a többi magyar EP-képviselővel a vajdasági magyarok kettős állampolgárságának biztosításáról - jelentette be a politikus.

A külügyi bizottság elnöke hangsúlyozta, pártja álláspontja szerint a helyzet részbeni feloldása az lenne, ha a vajdasági magyarok számára kettős állampolgárságot biztosítana az anyaország. Azért csak számukra, mert az ukrán törvények kizárják ezt az intézményt. A konkrét javaslat szerint Magyarország az EU vízumköteles szomszédai tekintetében egyéni kérelem alapján biztosítaná a magyar állampolgárság lehetőségét.

Németh Zsolt megjegyezte: az unióban egyáltalán nem precedens nélküli az ilyen típusú kettős állampolgárság biztosítása, hiszen a közelmúltban Basescu román elnök jelentette be, hogy a Moldovában élők számára lehetővé kívánják tenni a kettős állampolgárságot, s a közelmúltban maga Frattini is elismerte, hogy ez egy létező intézmény az unió keretein belül is.

Természetesen emlékszünk arra, hogy milyen gyűlöletkeltő kampány zajlott 2004. december 5-ét megelőzően - idézte fel a képviselő, és egyben leszögezte: az elmúlt három-öt évben nem született olyan jelentős nemzetpolitikai intézkedés, amely a határon túliak egy részének helyzetén javított volna. És "úgy látjuk, hogy ha sikerülne pártpolitikai konszenzust kialakítani a vajdasági magyarok kettős állampolgársága ügyében, az nagy mértékben hozzájárulhatna ahhoz, hogy a nemzetpolitikában befagyott viszonyok is normalizálódhassanak" - adott hangot reményének a Fidesz szakpolitikusa.

fidesz.hu

*** ********************************************

A nemzeti vízum legyen belépő a kettős állampolgársághoz

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt választmánya szeptember 5-én megvitatta a schengeni vasfüggöny leereszkedésével járó veszélyeket, s a velük kapcsolatos tennivalókat.

1. A VMDP választmánya üdvözli a Fidesz - MPSZ elnökségének kezdeményezését, hogy a párt európai parlamenti (EP) képviselői kezdjenek tárgyalásokat a többi magyar EP-kép­viselővel a vajdasági magyarok kettős állampolgárságáról. Helyesli a Fidesz által javasolt jogi megoldást, miszerint "Magyarország az Európai Unió vízumköteles szomszédjai tekintetében egyéni kérelem alapján biztosítsa a magyar állampolgárság megszerzésének a lehetőségét".

2. A VMDP már évek óta hangoztatja, hogy a kettős állampolgárság intézménye jó esz­köze lehet a Kárpát-medencében élő magyarok határmódosítás nélküli politikai integrációjának. Magyarországnak is érdeke, hogy a fenntartható fejlődése feltételeit a határon túli magyar közös­ségek belső erőtartalékainak bevonásával és a nemzet felemelésével teremtse meg.

Értelmezhetetlen a kettős állampolgárság elleni kifogás, hogy "az nem megoldás". A VMDP korábban sem tudta elfogadni, de tudomásul vette, hogy a magyarországi politikai elit a csatlakozás lebonyolítását, úgymond, nem akarta megzavarni a kettős állampolgárság ügyével. Ennek lett a következménye, hogy Magyarországnak ma az EU-n kívüli országokban ötszázezer főt számláló kisebbségi közössége él.

A VMDP szerint a "nem megoldás" álláspontja két hivatalosan ki nem mondott, de a gya­korlatban jól érzékelhető politikai okra vezethető vissza. Az egyik a határon túliaknak a "nemzeti oldal" iránti politikai szimpátiája, a másik az, hogy Magyarország vízummentességet kér az Egyesült Államoktól, s nem akar komplikációkat. A félelem indokolatlan. A letelepedés nélküli kettős állampolgárság, amit a VMDP kér, nem jár szavazati joggal. Azt a vélekedést pedig, hogy a kettős állampolgárságot mindaddig nem lehet megadni, amíg Magyarország nem kap vízum­mentességét az Egyesült Államoktól, utána pedig azért nehogy elveszítse azt, összeférhetetlennek tartjuk a magyar alkotmánnyal. Különösen azután, hogy Magyarország ma már más államokkal együtt lobbizik a vízummentességért, amelyek között van olyan is, ahol már bevezették és alkal­mazzák a kettős állampolgárság intézményét.

3. Mindezt figyelembe véve a VMDP továbbra is a kettős állampolgárságot tartja az egyetlen jó megoldásnak. De, a schengeni vasfüggöny leereszkedésének veszélyeit, valamint a budapesti ellentéteket szem előtt tartva javaslattal él.

A VMDP javaslata az, hogy a magyar állam előlegezzen bizalmat: könnyítse meg a nem­zeti vízum megszerzését. Továbbá, tegye lehetővé, hogy a jóhiszeműen használt nemzeti vízum egyéni kérésre, a másfél- két év próbaidő leteltével, legyen átváltható letelepedés nélküli kettős állampolgárságra.

A kettős állampolgárság próbaidőhöz kötött megszerzése csak a jóhiszeműség kétoldalú érvényesülése esetén valósulhat meg. A magyar állam alapérdekeinek hatékony védelmét a nem­zeti vízum rosszhiszemű használatának a vízum megvonásáig, sőt a kitiltásig terjedő szankcio­nálása biztosíthatja.

4. Célunk az, hogy próbaidővel ugyan, de a vajdasági magyarok számára is lehetővé vál­jon a kettős állampolgárság megszerzése. Ez a megoldás a nemzet egészének érdeke.

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt kezdeményezi, hogy javaslatát május 22-én vitassa meg a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának Állandó Bizottsága is.

Vajdasági Magyar Demokrata Párt
Temerin, 2007. május 5.

*** ********************************************

Fegyverkeznek a szerb soviniszták
Rongyos Gárda csak egy van
2007. május 06. 16:06

A milosevicsi háborús idők hírhedt félkatonai alakulatainak mintájára újabb úgynevezett rongyosgárda megalakítását tervezik szerb szélsőséges soviniszta szervezetek. A csetnikek csak gyilkolni meg lopni tudnak: a dicsőséges magyar Rongyos Gárda tevékenysége, felépítése tetszett meg nekik.

A Szent Lázár Cár nevű fegyveres alakulat ünnepélyes megalakítását a belgrádi sajtó értesülése szerint szombatra tervezték a dél-szerbiai Krusevácon. A város pravoszláv temploma előtt körülbelül ezer érdeklődő, közöttük a múlt század kilencvenes éveinek háborús veteránjai gyűltek össze.

A szerb belügy kommandós egysége azonban megakadályozta a rendezvényt és a szervezkedő félkatonai alakulat körülbelül harminc tagját még az ünnepség előtt őrizetbe vették. A Szent Lázár Cár nevű alakulat képviselői a múlt héten még azt állították, hogy nem a függetlenedő Koszovó albán lakossága ellen terveznek akciókat, hanem a koszovói al-Kaida ellen. Ilyen szervezet azonban leginkább csak a szerb nacionalista sajtó szerint létezik.

Sokatmondó azonban a rongyosgárda parancsnoka kijelentése, amellyel felszólította a szerb népet, hogy gyülekezzen Szent Lázár lobogója alatt, és védje meg a hazát. A szerb belügyminisztérium feloszlatási akciója azt jelzi, hogy a belgrádi hatóságok nagyon nem szeretnék, ha politikájukat nemzetközi színtéren összemosnák a milosevicsi diktatúra időszakának véres tetteivel.

HunHír. Hu - radio. hu nyomán

Nemzeti Hírháló
2007(1707).05.06.
Egységben a Szent Koronával!Dobogó
Székely miatyánk
Programajánló!
Megsebzett ünnep
Civil Jogász Bizottság
Nemzeti Jogvédő Alapítvány
Mementó 2006
Szekszárd Garay tér
Debreceni Kossuth tér
Szeged tüntet és kitart
Forradalom 2006

Hírháló Rádió:
Előadások 8-tól 8-ig

Újra Zenit TV
Lánchíd Rádió FM100.3
Mária Rádió
Szent Korona rádió
Kossuth Tér Rádió
Szent István Rádió
Folkrádió
Erdélyi tájakon
Feltöltődés zenével
Hírvonal: 1/222-0343
 
"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől!"
Zsoltárok k. 120:2
Hírháló ajánló
Bartina zenekar